Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

MŽP připravuje kladivo na aktivisty

MŽP připravuje kladivo na aktivisty. Nelíbí se ti nějaký stavební záměr? Chceš jej napadnout žalobou? No, prosím, posluž si, vždyť máme svobodu, ale prve si sežeň 200 notářsky ověřených podpisů občanů.

O této kauze informuje článek: Jak odstavit zelené aktivisty. Plán vzniká u ministra Brabce.

Ministerstvo životního prostředí na kritiku reagovalo chlácholivým článkem: Občané budou mít více práv v rozhodování o životním prostředí, odmítá kritiku nevládek MŽP.

Přes „Ring“ se mi podařilo dotyčný dokument získat: Situační zpráva o rizicích vyplývajících z výhrad Evropské komise ke způsobu uplatňování Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice EIA) a dále k otázce regulace vodárenství, včetně návrhů legislativních řešení.

Reklama

Můžete si tedy dokument přečíst a udělat si názor sami, kolik je v tom pravdy.

Cituji z dokumentu:

„Na jednání bylo dále dosaženo shody v oblasti soudního přezkumu rozhodnutí vydávaných v navazujících povolovacích řízeních (územní rozhodnutí, stavební povolení). Aktivní žalobní legitimace bude přiznána třem skupinám osob: účastníkům příslušného povolovacího řízení (vlastníci dotčených pozemků, obce), osobám, které tvrdí, že byly na svých právech rozhodnutím zkráceny (např. nájemci) a tzv. privilegovaným žalobcům (typicky nevládním organizacím hájícím zájmy životního prostředí). Privilegovanými žalobci budou právnické osoby soukromého práva, které vyhoví následujícím omezujícím podmínkám:

a)    jejich účelem nebo předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání  ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek,

b)    jejich hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost,

c)    k žalobě připojily podporující petici s nejméně 200 úředně ověřenými podpisy svéprávných osob.

Aktivní žalobní legitimace tedy nebude přiznána veškerým právnickým osobám soukromého práva, ale bude omezena výše uvedenými kritérii.“

 

Text vytlustil autor článku.

Dokument doporučuji k přečtení celý. Je to krásný dokument. Čiší z něj úřednický technokratismus: „Jak to sakra udělat, abychom co nejvíce omezili práva občanů, aby se nám občané nepletli do kšeftů. avšak současně abychom nepřišli o přístup k evropským penězům? Nejde to, prostě to nejde… I když moment… Heuréka!!! Máme to, jsme fakt geniální.“

Chtěl bych připomenout, že na západě je naprosto obvyklé, že mají občané právo se vyjadřovat ke stavebním kauzám. Samozřejmě, že i v zahraničí dochází k šikanózním podáním připomínek, ale tamní státní správa si s tím umí poradit. Proč to nejde u nás? Proč je zde přijímáno takovéto červené sovětské řešení?

 

A skončím svůj článek volnou citací z Montesquieovy knihy O duchu zákonů, slavné filosoficko právní studie, v níž Montesquieu poprvé klasickým způsobem definoval potřebu rozdělení moci. – Ano, to slavné rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou, soudní. Montesquieu popisuje svůj geniální koncept jednoduše, stručně a kapitolu uzavírá (volně citováno): „…protože všechno toto musíme učinit (rozdělení moci) nikoliv proto, aby se nám vládlo lépe, nýbrž aby se nám vládlo hůře.“

Tímto krásným bonmotem uzavírá Montesquieu svou geniální studii, kterou přispěl k osvobození lidstva.

A to jen pro kontrast k naší době – My zjevně jdeme nyní opačným směrem než bylo úsilí Montesquiea.

U nás je třeba pořádně utáhnout šrouby, aby se naší věrchušce vládlo lépe.

 

Reakce Občanského monitoringu

Napíšeme na MŽP žádost o slib a potvrzení, že záměr, popisovaný v dokumentu, nebude realizován. Vzhledem k oficiálnímu prohlášení MŽP by to neměl být problém. 🙂