Reklama
 
Blog | Vítězslav Praks

Vnitro: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti za rok 2014

V rámci monitoringu legislativy přináším stručný výtah z dokumentu Ministerstva vnitra Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti  za rok 2014 MVČR.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok 2014. Dokument mapuje vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti v ČR. Dokument si můžete přečíst zde. Níže cituji pasáže, které mne zaujaly.

 

Celkové statistiky kriminality v ČR

Reklama

V České republice bylo v roce 2014 zjištěno celkem 288 660 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu o 11,3 %, čímž se po roce 2013 navrátil trend poklesu kriminality sledovaný od roku 2010. V souvislosti s nižší trestnou činností klesl celkový počet objasněných trestných činů o 0,6 %, ačkoliv celková míra objasněnosti vzrostla o 5,3 %. Zjištěné škody poklesly o 1,2 % na celkovou hodnotu 28,69 mld. Kč.

Z hlediska dlouhodobého vývoje registrovaná kriminalita stagnuje, resp. postupně klesá. Pokles zjištěných trestných činů byl zaznamenán téměř u všech základních souhrnných
kategorií kriminality (např. kromě mravnostní kriminality). Násilná kriminalita poklesla o 9,3 %. Počet spáchaných vražd poklesl o 12,1 %. Mravnostní kriminalita jako jedna z mála vzrostla o 4,6 %. Zejména vzrostl počet trestných činů znásilnění, a to o 13,6 %. Majetková kriminalita poklesla o 17,1 %. Došlo k plošnému poklesu takřka u všech druhů krádeží prostých, ale i krádeží vloupáním. Po roce 2013 se obnovil dlouhodobý pokles tzv. autokriminality. Hospodářská kriminalita v roce 2014 také mírně vzrostla, a to o 1,2 %. Tato kriminalita se podílela v daném roce na 72,7 % celkových zjištěných škod, přičemž největší podíl měla na tomto čísle daňová kriminalita. Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 114 611 osob, což představuje
meziroční pokles o 2,6 %. Ačkoliv meziročně klesl počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů o 1,4 %, jejich podíl na celkovém počtu pachatelů se nepatrně zvýšil, a to o 0,6 %,
a dosáhl tak vůbec nejvyšší hodnoty v historii. Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů je poměrně stabilní a pohybuje se kolem hodnoty 6,5 %. Výjimku tvoří trvající nárůst počtu
vietnamských státních příslušníků podílejících se na drogové kriminalitě.

Členění na kraje
Z pohledu teritoriálního členění kriminality došlo k celorepublikovému poklesu. Největší pokles byl registrován v hl. m. Praze (-10 177, -12,4 %), Středočeském kraji (-6 232, -16,7 %)
a Moravskoslezském kraji (-5 620, -13,1 %). Nejmenší pokles byl zaznamenán v Jihočeském kraji (-337, -2,2 %). Počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů meziročně klesl na 61 020 (-914, -1,4 %) osob. Podíl recidivistů na celkovém počtu pachatelů se nepatrně zvýšil na 53,2 % (+0,6) a dosáhl tak vůbec nejvyšší hodnoty (v roce 2013 činil 52,6 %, v roce 2012 50 %, v roce 2000 29,7). V kontextu těchto údajů je zjevná neúčinnost opatření státních orgánů zaměřených na eliminaci recidivy trestné činnosti. V roce 2014 došlo ke snížení počtu stíhaných a  yšetřovaných recidivistů na 61 020 (-914, -1,5 %), také se ovšem zvýšil jejich podíl na trestné činnosti.

 

Počet stíhaných a vyšetřovaných osob: 114 611 (-3 071, -2,6 %) z toho: podíl mužů 82 % (-1,5 %) podíl žen: 14,3 % (+0,1 %) Počet odsouzených osob: 72 823 (-5 153, -6,6 %)

Kriminalita czinců

Ačkoliv cizinci tvoří cca 0,5 % populace v ČR, v roce 2014 spáchali 8 134 (-391) trestných činů, tedy 6,4 % (-0,2 %) ze všech objasněných trestných činů.

Cizinci mají velmi vysoký podíl na pachatelích vražd (12,6 % v roce 2014, 11,8 % v roce 2013, 13,9 % v roce 2012).

Kriminalita mládeže
Děti – pachatelé činů jinak trestných: 1 369 (+118, +9,4 %)

Počet činů jinak trestných spáchaných dětmi: 1 350 (+64, +7,9 %)
Mladiství – pachatelé trestných činů: 2 593 (-346, -11,8 %)
Počet provinění: 3 367 (-478, -12,4 %)

Podle názoru NSZ (již z roku 2011) může být jednou z příčin nízkého počtu mladistvých stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení (obdobně dětí do 15 let věku) zastření identity neznámých pachatelů (tedy i věku) trestné činnosti.

 

Gheta 

Podle PČR se jako problém při výchově mládeže ukazují tzv. sociálně vyloučené lokality  a ubytovny. Rodiny, které se do takového prostředí dostanou, si osvojují specifické vzorce chování spojené s výskytem sociálně patologických jevů a nejrůznějších závislostí. Kriminalita a jiné nelegální aktivity nejsou vnímány negativně, nýbrž jako běžný zdroj obživy. Přístup dětí z takovýchto lokalit ke vzdělání je většinou negativní. Ve spojení s demografickým složením obyvatel sociálně vyloučených lokalit jde o výrazný kriminogenní faktor.

 

Nehlášené trestné činy

Dále bylo zjištěno, že v roce 2013 policii nenahlásila skutečnost, že byla zasažena deliktem, zhruba čtvrtina obětí vloupání do obydlí a čtvrtina obětí vloupání do chaty/ chaty chalupy (první 26 %, druzí 23 %). Krádež auta nenahlásilo na policii jen minimum postižených osob (3 %), ale u krádeží věcí z auta se již jednalo o více než pětinu obětí (22 %), které se na polici neobrátily.

 

Shengenský systém

V rámci mezinárodního pátrání v EU a schengenském prostoru řešil odbor mezinárodní policejní spolupráce PP ČR v roce 2014 celkem 8 375 (+1 321) pozitivních zásahů (lustrací) na osoby a věci hledané v SIS (Schengenském informačním systému), což je po poklesech v předchozích letech, zejména 2013, významný nárůst. Ten lze přičítat stabilizaci po přechodu na SIS II, využívání jeho nových funkcionalit i aplikaci zákona o mezinárodní justiční spolupráci.

 

Nezákonný prodej alkoholických nápojů

V roce 2014 zjistila ČOI 2 případy porušení § 15 odst. 1 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

 

Korupce

Korupční prostřední v ČR je tak občany považováno za jedno z nejhorších v Evropě. Podle zjištění získaných v rámci mezinárodního průzkumu Ernst & Young jsou v ČR ochotny téměř 2/3 manažerů (63 %) získat či udržet si zakázku pomocí nekalých praktik.

 

Nelegální migrace

Celkový počet osob zjištěných při nelegální migraci na území ČR: 4 822 (+669, +16,1 %) Z toho bylo 632 osob (tj. 13,1 %) zjištěno při nelegální migraci opakovaně. Neregulérním cestovním dokladem se prokázalo 161 osob (tj. 3,3 %). Evidováno bylo 131 osob, které k nelegální migraci napomáhaly.

V průběhu roku 2014 se rovněž potvrdily informace, že na území ČR působí cizojazyčné zločinecké skupiny, které se podílí na výrobě a distribuci padělaných nebo pozměněných osobních dokladů, které jsou určeny jednak k legalizaci pobytu migrantů, kteří se již nacházejí na území evropských států včetně ČR, nebo jsou různými způsoby zasílány do tzv. třetích zemí, odkud se s nimi snaží nelegální migranti dostat do Evropy.

Přetrvávajícím problémem zůstává zneužívání vízové a celkové imigrační politiky. Trestná činnost na tomto úseku se často přizpůsobuje aktuální situaci a reaguje na opatření státních orgánů. Jedná se zejména o víza podvodně získávaná za účelem studia, práce, podnikání nebo sloučení rodiny.

 

Pokračoval nastoupený trend charakterizovaný odklonem nejvýznamnějších monitorovaných a rozpracovávaných českých kriminálních struktur od přímého použití násilí směrem k  latentním formám trestné činnosti více či méně spojené s výkonem státní a veřejné správy.

 

Terorismus

Podle poznatků BIS docházelo i během roku 2014 ke snahám aplikovat mezi českými muslimy islámské právo paralelně s právem ČR.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama